Referat af generalforsamling 2019

17 husstande var repræsenteret. 

 1. Til dirigent blev valgt Gitte Hansen der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 2. Til stemmeudvalg blev valgt: Hoff og Susan.

 3. Formandens beretning blev fremlagt og godkendt med følgende bemærkninger:

Det er græsrabatterne, der skal belægges med sten. Det er skiltene med husnr. på vængerne, der bliver udskiftet i løbet af foråret, når det er varmt nok til det. Vejskiltet med Lupinvænget, der efter aftale med kommunen, forsøges flyttet til den anden side, så det er synligt. 

 1. Regnskabet blev fremlagt og godkendt med følgende bemærkninger:

Inkassoomkostninger er ikke dækket af forsikring. Administrationshonorar blev specificeret på forespørgsel. Der er selvsagt bilag på hvilke omkostninger, der henhører under administrationshonorar.

 1. Der var ingen indkomne forslag.

 2. Budget for 2019 blev gennemgået. Det blev drøftet evt. at foretage kontingentforhøjelsen over 2 år. Der henstilles til, at carporte/indkørsler bruges til parkering således, at der IKKE parkeres på veje/vendepladser.  Efter afstemning blev kontingentet fastsat til kr. 1.700 pr. husstand.

 3. På valg til bestyrelsen er Linda Moses, Karin Sørensen og Gitte Hansen, der alle modtager genvalg. De 3 opstillede blev genvalgt.

 4. Suppleanter til bestyrelsen: Ingrid Marie Nielsen er på valg og blev genvalgt.
  Ny suppleant: Palle Erntsen blev enstemmig valgt. 

 5. Under eventuelt – hvor der ikke kan vedtages noget – blev drøftet følgende:

-Velkomstpjece til nye beboere, hvor der evt. henstilles til fornuftig/hensynsfuld parkering

- Der står i nogle skøder, at der bliver tilsendt kopi til formanden. Det er ikke noget, bestyrelsen er bekendt med, men det undersøges. 

- Fortove rettes op efter opgravning (Gartnerhøj). Henrik har talt med entreprenøren, så der bliver rettet op.

- Græsslåning – der henstilles til, at græsslåmaskinen ”børstes af” på græsset og ikke på fortovet.

- Den ejendom der hører til Lupinvænget, men har hørt til Marslevvej. Bestyrelsen kan ikke tvinge vedkommende til medlemskab af foreningen. 

- Fortovet på Gartnervej  - der er kontakt til kommunen om omlægning.

 

- Indkørslerne til Gartnervej/Marslevvej, der er brostensbelagt, bliver kørt op/ødelagt. 

 Bestyrelsen:

Formand: Henrik Petersen, Gartnerhøj 4, mail: grundejer5700@gmail.com
Kasserer: Asger Pedersen, Lupinvænget 84, tlf. 40 32 18 15, mail: grundejer5700@gmail.com
Sekretær: Gitte Hansen, Rødkløvervej 22 tlf. 21 45 27 58
Bestyrelsesmedlem: Linda Moses, Rødkløvervej 21, tlf. 21 20 37 68
Bestyrelsesmedlem: Karin Sørensen, Latyrusvænget 30, tlf. 61 79 31 34

Copyright © 2018 Grundejerforeningen Kløverhøjen. All Rights Reserved.

Search